اقتصادصنعت و معدن

چه زمانی از خط تلفن مشترک بدهکار، سلب امتیاز می‌شود؟

اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند در بازه‌های زمانی حداقل یک‌ماهه صورتحساب مشترکان را صادر کنند و پس از پایان مهلت پرداخت تعیین‌شده، ابتدا خط مشترک بدهکار به مدت حداقل دو هفته یک‌طرفه می‌شود و اگر مشترک پس از اطلاع‌رسانی مجدد اپراتور و مهلت یک ساله بدهی خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه می‌تواند خط تلفن مشترک را به‌طور کامل تخلیه و امتیاز آن را از مشترک سلب کند.

به گزارش ایسنا، سیم‌کارت دائمی یا اعتباری تلفن همراه را می‌توان به‌صورت حضوری از طریق نمایندگی‌های خدمات اپراتورها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا به صورت غیرحضوری از طریق پورتال یا فروشگاه‌های مجازی اپراتورها تهیه کرد. همان‌طور که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده، مشترک می‌تواند خط تلفن را به سه شکل تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای مبلغ سپرده و تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت خریداری کند.

مشترک می‌تواند در زمان ثبت‌نام مبلغی را به‌عنوان «سپرده» برای دریافت اشتراک خدمات به هر یک از اپراتورهای تلفن همراه که از سیم‌کارت آن استفاده می‌کند، بپردازد. مشترک در هنگام دریافت خط تلفن می‌تواند وجهی را به صورت پیش‌پرداخت با عنوان «تضمین» و به منظور افزایش حدنصاب کارکرد برای جلوگیری از قطعی تلفن به دارنده پروانه پرداخت کند.

پرداخت کارکرد تلفن همراه

 

در تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، مشترک در زمان ثبت‌نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت می‌کند. در تلفن پس پرداخت (دائمی) دارای مبلغ سپرده، مشترک در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، مبلغ سپرده را نیز به اپراتور پرداخت می‌کند. در تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت، مشترک در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، مبلغی را به‌عنوان تضمین پرداخت نیز به اپراتور پرداخت می‌کند.

اپراتور ملزم است مشترک را از وضعیت بدهی خود از طریق درج در صورتحساب صادره و یا براساس روش مشخص شده در قرارداد و مطابق با انتخاب متقاضی در زمان ثبت‌نام آگاه کند. اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند ریز هزینه‌های مربوط به صورتحساب را به اطلاع مشترک برسانند. مشترک تا ۱۵ روز از تاریخ صدور صورتحساب مهلت دارد آن را پرداخت کند. حدنصاب کارکرد، حداکثر مبلغی برای کنترل میزان کارکرد خط تلفن همراه پس پرداخت (دائمی) است که ۸۰ درصد مبلغ تضمین پرداخت مشترک است.

برای افزایش سقف قطع میان‌دوره، مشترکین دائمی تلفن همراه می‌توانند با پرداخت مبالغی افزایش سقف اعتبار میان‌دوره خود را افزایش دهند تا از اعتبار بیشتری برای استفاده از خدمات اپراتور برخوردار شوند. استفاده از این خدمت به خصوص در زمان انجام مسافرت‌های خارجی و استفاده از رومینگ اپراتور کشور مقصد بسیار کاربردی است. مشترکین با شماره‌گیری کد دستوری #۱۱۷*۱۰* در اپراتور خود می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار دائمی

 

در دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن همراه، خط تلفن به  سه دسته «تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون سپرده و تضمین پرداخت»، «تلفن پس‌پرداخت دارای سپرده» و «تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت»، تقسیم شده است.

در خط «تلفن همراه پس‌پرداخت (دائمی) بدون سپرده و تضمین پرداخت»، حد نصاب کارکرد برای تلفن همراه ۳۰۰ هزار رسال و در خط «تلفن همراه پس پرداخت دارای سپرده یا تضمین»، ۸۰ درصد مبلغ سپرده و یا تضمین به عنوان حد نصاب کارکرد تعیین شده است.

اگر کارکرد خط تلفن همراه «پس‌پرداخت بدون سپرده و تضمین پرداخت»، در هر زمان به ۸۰ درصد – حد نصاب کارکرد – برسد، دارنده پروانه ابتدا باید به مشترک اطلاع‌رسانی کرده و حداقل ۲۴ ساعت زمان برای پرداخت مبلغ کارکرد تعیین کند. اگر پس از اطلاع‌رسانی کارکرد این خط به ۱۰۰ درصد درصد حدنصاب کارکرد برسد، اپراتور می‌تواند براساس فرایند قطع خطوط تلفن برای قطع تلفن مشترک بدهکار اقدام کند. در صورتیکه پس از اطلاع‌رسانی، کارکرد این خط ۱۰۰ درصد حد نصاب نرسد، مشترک می‌تواند تا پایان مهلت تعیین شده، مبلغ کارکرد خود را پرداخت کند.

اگر کارکرد خط تلفن همراه «پس‌پرداخت دارای سپرده یا تضمین پرداخت»، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه ابتدا باید به مشترک اطلاع‌رسانی کرده و حداقل  ۷۲ ساعت زمان برای پرداخت مبلغ کارکرد تعیین کند. اگر پس از اطلاع‌رسانی، کارکرد این خط به ۱۰۰ درصد حدنصاب کارکرد برسد اپراتور می‌تواند براساس فرایند قطع خطوط تلفن برای قطع تلفن مشترک بدهکار اقدام کند. در صورتی‌که پس از اطلاع‌رسانی، کارکرد این خط به ۱۰۰ درصد حدنصاب نرسد، مشترک می‌تواند تا پایان مهلت تعیین‌شده، مبلغ کارکرد خود را پرداخت کند.

قطع یک‌طرف چه زمانی صورت می‌گیرد؟

 

اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند در بازه‌های زمانی حداقل یک‌ماهه صورتحساب مشترکان را صادر کنند. دارنده پروانه می‌تواند پس از پایان مهلت پرداخت تعیین‌شده، ابتدا خط مشترک بدهکار را به مدت حداقل دو هفته یک‌طرفه کند، اگر مشترک پس از اطلاع‌رسانی مجدد اپراتور به مشترک و ارسال اخطار کتبی و مهلت یک ساله بدهی خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه می‌تواند خط تلفن مشترک را به‌طور کامل تخلیه و جمع‌آوری کرده و امتیاز آن را از مشترک سلب کند.

در صورتیکه خط تلفن به دلیل رند بودن شماره از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، اپراتور موظف است علاوه بر مهلت یکساله تعیین شده، خط را به مدت دو سال در مالکیت مشترک نگهداری کند و پس از گذشت این مهلت، درصورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، با قیمت تعیین شده توسط کارشناس دادگستری از طریق مزایده برای فروش خط اقدام کند و پس از تهاتر بدهی مشترک، مابقی مبلغ خط را به مشترک بازگرداند.

اپراتور دارنده پروانه می‌تواند خطوط تلفن همراه با شخصیت حقوقی غیردولتی که ۱۰ سال فعال هستند را با مهلت دوساله برای مالک خط حفظ کند و اپراتور موظف است پس از این مهلت درصورت مراجعه مشترک مبلغ بدهی را تهاتر کرده و مابقی قیمت اشتراک را به مشترک بازگرداند.

قطع یک‌طرفه، فرایندی که است امکان برقراری ارتباط (به جز تماس‌های صوتی با کدهای خدماتی اضطراری ملی) را از مشترک سلب می‌کند و مشترک فقط قادر به دریافت مکالمه و پیامک است. قطع دوطرفه نیز فرایندی است که امکان برقراری ارتباط (به جز تماس‌های صوتی با کدهای خدماتی اضطراری ملی) را از سوی مشترک سلب می‌کند.

سلب امتیاز فرایندی است که مجوز حضور مشترک در شبکه لغو و امتیاز استفاده شماره از مشترک سلب می‌شود و اپراتور می‌تواند شماره تخصیص داده شده را به اشخاص دیگر واگذار کند. همچنین در روش‌های مختلف اطلاع‌رسانی به مشترک، اپراتور باید درباره افزایش یا کاهش اعتبار، میزان اعتبار باقیمانده، قطع یک‌طرفه و دوطرفه، وضعیت اعتبار و سایر موارد ضروری با استفاده از روشهای ارتباط تلفنی و یا ارسال پیامک و یا با استفاده از سایر روشهای ارتباطی بدون دریافت هزینه به مشترک اطلاع‌رسانی کند.

مقررات عمومی

 

دارنده پروانه نمی‌تواند درصورت بدهکار بودن مشترک، خطوط دیگر وی را قطع کند و یا به‌خاطر تاخیر در پرداخت صورتحساب مجاز نیست از مشترک خسارت دریافت کند. دارنده پروانه (اپراتور) موظف است قرارداد تنظیم‌شده بین خود و مشترک را رعایت کند یا برای تنظیم و اصلاح قراردادهای قبلی مشترکین اقدام کند. اپراتور باید مشترک را از نحوه عملکرد و حقوق خود به صورت صریح در قرارداد آگاه کند.

در صورتیکه مشترک قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، بدهی خود را پرداخت کند، اپراتور باید شماره مشترک را حفظ کند. درصورتیکه مشترک قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، بدهی خود را پرداخت کند، اپراتور برای وصل مجدد تلفن قطع شده، صرفاً می تواند هزینه وصل مجدد را براساس تعرفه‌ها از مشترک دریافت کند. مشترک موظف است درصورت جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، درخواست جدید برای دریافت خط به اپراتور ارائه و هزینه اتصال و هزینه خرید یک عدد سیم‌کارت را نیز پرداخت کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا